Đánh giá, thẩm định mức độ đạt chuẩn NTM đối với các xã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 chuyển biến kém

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3478 /UBND-NL1 về việc đánh giá, thẩm định mức độ đạt chuẩn NTM đối với các xã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 chuyển biến kém.

Theo đó, một số xã đã công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2013-2015 chuyển biến kém, gồm: Cẩm Yên (Cẩm Xuyên), Thạch Văn (Thạch Hà), Đức Thủy, Thái Yên, (Đức Thọ, Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh), Gia Phố (Hương Khê) và Hương Minh (Vũ Quang); xem xét thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn nếu không đáp ứng các tiêu chí theo quy định.
 

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiêu chí 20 - Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại xã Cẩm Yên (Cẩm Xuyên)

 
Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành phụ trách tiêu chí tổ chức đánh giá, thẩm định rõ từng nội dung của tiêu chí đối với 07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 có tên trên, đảm bảo khách quan, chính xác, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo do Giám đốc các sở, Thủ trưởng đơn vị ký), khẳng định rõ  tại thời điểm thẩm định: Tiêu chí đạt hay không đạt và ghi rõ  hiện trạng tại thời điểm thẩm định, báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 15/6/2019.
  

Xã Cẩm Yên (Cẩm Xuyên) nỗ lực hoàn thành tiêu chí giao thông theo quy định

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản tại 07 xã có tên trên, trong đó làm rõ nợ đã có kế hoạch nguồn vốn để trả và nợ đọng (nếu có), báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 15/6/2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thẩm tra kết quả hài lòng của người dân tại 07 xã có tên trên, gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 15/6/2019.
 
Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh: Tổng hợp, soát xét, đánh giá chung và thực hiện chức năng giám sát theo quy định, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/6/2019 và tham mưu thu hồi bằng công nhận đạt chuẩn đối với các xã không đạt chuẩn trước ngày 30/6/2019.